Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlavní úkoly a zaměření práce strany

21. 5. 2012

Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM
 
I. Úvod - charakteristika současného vývoje
 
Současný stav společnosti
 
Současný vývoj celosvětového společenství, zejména euroatlantické civilizace včetně České republiky, je poznamenán hlubokou krizí. Jde o krizi společensko-ekonomickou, krizi hodnot, tedy i krizi politickou. Podle mezinárodních vzorů i na území Čech, Moravy a Slezska od listopadu 1989 až po dnešek vládne neoliberalismem bezhlavě prosazovaný „trh bez přívlastků“. Pod taktovkou této ideologie tzv. nové svobody pro všechno, tedy i pro ty nejhrubší projevy zneužívání tržních mechanismů, je postupně zpochybňováno a znehodnocováno téměř vše. Nejprve byla fakticky zvýhodněním soukromého vlastnictví a postupným omezováním sociálních práv zlikvidována samotná rovnost mezi lidmi, hned nato podmínky fungování organizace společnosti, poté došlo k trvalému znehodnocování veřejných služeb, v mnoha místech i životního prostředí, a  tím kvality života, kultury a mezilidských vztahů. Soukromé zájmy čím dál menší skupiny vlastníků nadnárodních společností zcela ignorovaly a nadále ignorují veřejný zájem. Privatizace zisků a ponechání ztrát na bedrech převážné části občanů – to jsou společné znaky této politiky. Takto vytvořené dluhy společnosti pak neoliberální teorie léčí jen tupým škrtáním, snižováním životní úrovně většiny a omezováním jejich koupěschopnosti, a tím krizi ještě více prohlubuje. Banky navyšují své zisky, zatímco lidé chudnou a stále více jich upadá do bídy. V globalizovaném světě není ČR pochopitelně výjimkou. Realitou 21. století jsou i hladomory s desítkami tisíc mrtvých, stále agresivnější války o suroviny, zdroje a nakonec i sociální a rasové bouře v nejprůmyslovějších zemích, což se ve svém důsledku dotýká i nás…
            V české společnosti došlo však k výraznému posunu. Stále více občanů si již plně uvědomuje, že současná vládní koalice nehodlá naplnit své předvolební sliby o potření korupce. A pod záminkou odpovědnosti vůči rozpočtu se jednosměrně zaměřuje na to, aby dluhy státu zaplatili lidé práce, kteří je nezpůsobili. Přitom za nárůst těchto dluhů nemohou občané, ale všechny vlády od roku 1992, které připustily obrovskou míru korupce a rozkrádání veřejného majetku. To vše při zhoršení životních podmínek většiny, zatímco původci dluhů, ať už jde o politiky vládních koalic či jejich bohaté sponzory, z nichž mnozí získali značnou část svého majetku při divoké české privatizaci či zmanipulovaných veřejných zakázkách na úkor ostatních, nemusí hradit nic. Občanská společnost se však probouzí a své nesouhlasné postoje již dokáže projevit zcela spontánně i navenek. Samotná činnost vlády i jejích jednotlivých členů už zpochybňuje nejen vládní moc, ale i samotný politický systém. Jsou přijímána či připravována opatření omezující demokracii a svobodné vyjadřování názorů, otevřeně je ovlivňováno jednání orgánů činných v trestním řízení ve prospěch členů či příznivců pravicových stran, není zaručena ani bezpečnost občanů. Česká republika se účastní vojenských akcí, které nejsou v zájmu jejích občanů, rozpočtová opatření poškozují nízko i středně příjmové skupiny obyvatel, zatímco ti nejmajetnější jsou stále zvýhodňováni. Pokračuje likvidace českého zemědělství, připravují se další kroky, jež dále zvýší závislost naší země na zahraničním globalizovaném kapitálu, jehož vlastníci nemají žádný vztah k potřebám našich lidí. To, žel, umožní některým zájmovým skupinám ovládnout poslední veřejný majetek, včetně regionálních nemocnic. Taková je situace!
 
Změna je nutná
 
          KSČM jako důsledná opozice a síla odmítající protilidová opatření se trvale snaží občanům vysvětlit nebezpečí plynoucí z této situace a své návrhy, jak ji řešit. Její existence je i zárukou pro další levicový, solidaritu vyznávající vývoj.
           KSČM má tedy i dnes svou nezadatelnou historickou úlohu. Pravice proto neváhá a používá všech svých možností, aby podnítila další vlny antikomunismu a pokusila se narušit práci strany, její vnější aktivity a působení na neorganizované levicové či levicovým řešením nakloněné voliče. Chce tak zabránit vzniku přirozeného spojenectví na levici, aby se dále udržela u moci. Jak ukazuje současná koalice, v našem volebním systému je možné, aby vítězná strana byla zákulisními jednáními vyřazena z účasti na vládnutí. To ovšem následně vyvolává u mnohých občanů nedůvěru ve vlastní možnost ovlivnit vývoj, pokles zájmu o účast ve volbách i hlubokou ztrátu iluzí o samotné demokracii jako formě organizace společnosti. KSČM se proto všemi možnými zákonnými cestami a svou aktivitou takovým útokům musí bránit a získávat spojence, kteří budou ochotni a schopni bránit demokracii a svobodu shromažďování a projevu, jak nám ji dosud zaručuje Listina základních práv a svobod. Přitom KSČM je prakticky jedinou z parlamentních politických stran, která se striktně drží schválené ústavy a nedopustila se proti ní žádného prohřešku.
           KSČM iniciovala vznik hnutí „Spojenectví práce a solidarity“ jako platformy široké spolupráce. Na její činnosti se dnes podílí více politických a společenských subjektů. Neznamená to, že se tím staví bariéra jiným nezúčastňujícím se levicovým či levostředovým subjektům včetně sociální demokracie. SPaS nabízí spolupráci všem, kteří o to budou stát. KSČM bude dále aktivně napomáhat v jeho další činnosti a udělá vše pro to, aby se tato forma spolupráce stala širokým hnutím, které najde cesty i k dalším dosud nevyužitým možnostem spolupráce. KSČM bude dále plně podporovat i snahu odborů a organizací sdružujících zdravotně postižené či seniory zastavit antisociální záměry koaliční vlády.
          Ke splnění těchto cílů se KSČM musí zaměřit také na zlepšení práce uvnitř strany. Získávat další nové členy, lépe pracovat se základními organizacemi a zabezpečit, aby každý člen dostal potřebné informace o činnosti strany. Dále pak zvážit postupné nevyhnutelné organizační změny, které napomohou k aktivizaci členské základny a ke spojení s bezpartijními sympatizanty. Zajistit, aby funkcionáři strany na všech úrovních neřídili své organizační jednotky či organizace ze sekretariátů, ale většinu svého času trávili mezi lidmi, v obcích, mezi členy strany, v práci se zastupiteli zvolenými na našich kandidátkách. Dbát na to, aby na tyto kandidátky byli zařazování lidé, kteří jsou perspektivní, mají nespornou důvěru u voličů, jsou známi ze své práce, budou plnit program KSČM a případně pro něj získají další, kteří pak následně stranické řady rozšíří. Pokud jde o objektivní a tedy i straně blízký tisk, především Haló noviny, je třeba zabezpečit rozšiřování jejich vlivu, získávat k jejich četbě občany, kteří chtějí být informováni z levicového pohledu. Proto se Haló noviny nesmějí stát pouhým stranickým věstníkem, ale skutečným organizátorem a informátorem, jenž bude poskytovat komplexní informace a servis všem svým čtenářům a těm, kteří se jimi v budoucnosti stanou. 
            Nejen v KSČM, ale ve velké části společnosti existuje nedůvěra k současným institucím tzv. parlamentní demokracie. Není to samotnou podstatou demokracie, ale klientelismem a deformacemi, které přináší do systému nerespektování základních pravidel fungování společnosti, jako jsou rovnost, solidarita a práce jako měřítko hodnot. Deformace, které do fungování jinak demokratických institucí vnesla finanční oligarchie pomocí mediokratických postupů, kdy nikým nevolení majitelé a manažeři nadnárodních korporací a společností a stejně nekontrolovatelní „editoři“ masmedií mají větší vliv než volení a alespoň ve volbách vyměnitelní politici, jsou dále neudržitelné.
 
II. Hlavní cíle KSČM mezi VIII. a IX. sjezdem
 
·        porážka Nečasovy vlády, nové volby a ustavení vlády respektující zájmy většiny občanů;
·        zastavení Nečasovou vládou prováděných „restitucí“ církevního majetku (vyrovnání vycházející pouze ze skutečně doložených majetkových nároků);
·        zpracování komplexního státního protikorupčního programu, přijetí zákona o majetkových přiznáních a dalších zákonů pro posílení kontroly hospodaření s veřejným majetkem; 
·        zvýšení výkonnosti soudů, zlepšení dostupnosti soudního řízení pro občana;
·        posílení demokracie – funkční zákon o obecném referendu a odvolatelnost politiků;
·        rozvoj takové hospodářské politiky státu, která bude místo nesmyslných škrtů stimulovat hospodářský růst všech forem vlastnictví;
·        podpora zemědělství, posílení soběstačnosti země v zásobování potravinami;
·        podpora tvorby nových pracovních příležitostí, obrana sociálních práv a jistot lidí;
·        posílení pozice zaměstnance v návaznosti na novelu Zákoníku práce;
·        dlouhodobé energetické zabezpečení země cenově dostupnými zdroji;
·        zastavení důchodové reformy nevýhodné pro většinu občanů, zachování průběžného, státem garantovaného důchodového systému pro zabezpečení potřeb seniorů i handicapovaných občanů, ukončení praxe zvyšování věku pro nárok na důchod;
·        bezplatná zdravotní péče v souladu s Listinou základních práv a svobod, ukončení další privatizace či rušení nemocnic a zdravotnických zařízení;
·        pomoc mladým manželstvím, zvláště rodinám s dětmi;
·        bezplatné studium na vysokých školách, bez školného či zápisného, zajištění systému sociálních stipendií a podpor pro potřebné;
·        vyloučení jak jednostranného ideologického ovlivňování dětí ve školách, tak diskriminace dětí či pedagogů z ideologických, náboženských, rasových, etnických a dalších důvodů;
·        ochrana nájemníků, výstavba sociálních bytů a bytů pro mladá manželství za pomoci státu, samospráv a družstev;
·        spravedlivá, solidární a účelná daňová politika, progresivní daně z příjmu fyzických i právnických osob a stropu pro odměny státních manažerů;
·        vytvoření potřebných podmínek pro práci bezpečnostních složek, posílení jejich profesionality a zajištění bariér proti politizaci státních zástupců a soudců.
·        udržení trvalého míru, posílení státní suverenity, vzájemně výhodná spolupráce států a národů, neúčast ve vojenských paktech a uskupeních.
 
III.       Programové priority pro práci KSČM v parlamentu, obecních i krajských zastupitelstvech pro období mezi VIII. a IX. sjezdem
 
Účinné zábrany proti korupci, rozkrádání majetku a posílení bezpečnosti občanů
1.   Zavést opatření ke skutečně účinnému boji proti korupci, všem formám organizovaného zločinu a jeho pronikání do ekonomických, politických a státních struktur i volených orgánů všech úrovní a proti zneužívání funkcí. Znovu navrhnout zákon o majetkovém přiznání a zákony o kontrolním řádu a finanční kontrole ve veřejné správě.
2.   Prosazovat právní úpravy, které by stanovily, že podmínkou nabytí účinnosti všech státem, kraji, městy či obcemi uzavřených smluv je jejich předchozí zveřejnění na internetu.
3.   Uplatňovat politickou i právní odpovědnost veřejně činných osob za výkon jejich funkcí ve státní správě, samosprávě a v podnicích se státní účastí.
4.   Podporovat všechna opatření směřující ke zlepšení bezpečnosti občanů, ochraně jejich zdraví, životů a majetku. Okamžitě zrušit záměr plošného propouštění policistů a hasičů.
 
 
 
Posílení demokracie
5.   Prosadit přijetí skutečně funkčního ústavního zákona o obecném referendu, bez nadměrných omezení navrhovaných Nečasovou vládou, zjednodušit vyhlašování místních a regionálních referend.
6.   Navrhnout zákonné úpravy k prosazení poměrného zastoupení v orgánech zastupitelstev a parlamentu, posílení pravomocí zastupitelstva na úkor rady, včetně ústavní změny na jednokomorový Parlament ČR.
7.   Za jasně stanovených podmínek navrhnout možnost nezávislého soudního rozhodnutí o ztrátě mandátu poslance, pokud se v průběhu výkonu svého mandátu podstatně odchýlí od volebního programu politického subjektu, za který byl zvolen.
 
Ochrana sociálních práv občanů
8.   Ukončit cílené oslabování solidárního, státem garantovaného a průběžně financovaného důchodového systému, jenž vychází z principu generační a příjmové solidarity. Zastavit zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. 
9.   Zrušit stropy a neodůvodněné výjimky na odvody sociálního pojištění.
10. Pravidelně valorizovat jak důchody, tak dávky poskytované rodinám.
11. Iniciovat zákon garantující první zaměstnání.
12. Zachovat státní podporu stavebního spoření a hypoték.
13. Důrazně čelit nárůstu chudoby. Prosadit zejména zákon o sociálním bydlení.
14. Odmítnout školné ve všech podobách, zkvalitnit učební dokumenty, podpořit učňovské školství; iniciovat změny ve financování vzdělávání, posilující jeho efektivnost a kvalitu.
15. Prosadit zajištění zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění s důrazem na zachování její dostupnosti a kvality. Podpořit přesun těžiště zdravotní péče do oblasti preventivní medicíny.
16. Zrušit finanční spoluúčast pacientů, včetně všech regulačních poplatků, a stropy plateb zdravotního pojištění.
 
Podmínky pro hospodářský růst
17. Podporovat nezbytný veřejný sektor v ekonomice – postupným odkupem podílu ve vybraných strategických společnostech, jeho novým vytvářením zřizovatelskými aktivitami státu a veřejné správy.
18. Iniciovat a prosazovat formulaci strategických cílů hospodářského a sociálního rozvoje a plánování základních směrů hospodářské politiky státu.
19. Bránit zvýhodňování zahraničního kapitálu a odčerpávání v ČR vytvořeného zisku do zahraničí – pro lepší šance českých investorů a výrobců i posílení příjmů rozpočtu.
20. Zavést progresivní zdanění podle výše příjmů (tři pásma) a zastavit přesun daňové zátěže na nepřímé daně, které nejcitelněji dopadají na občany s nízkými příjmy.
21. U právnických osob prosazovat dvoupásmové zdanění.
22. Prosadit takovou právní úpravu, která by umožnila státu, krajům a obcím usměrňovat rozvoj a strukturu průmyslové výroby. Navrhnout a prosazovat vypracování návrhu restrukturalizace ekonomiky ČR směrem k diverzifikaci výroby a služeb.
23. Podporovat konkurenceschopnost drobného a malého podnikání, doceňovat jeho význam pro regionální rozvoj.
24. Podporovat energetickou nezávislost ČR využitím především jaderné energetiky, s uhlím jako strategickou surovinou, ale i lokálních a regionálních energetických zdrojů. Podporovat širší využití společné výroby tepla a elektřiny, obnovitelných druhů energie a obnovitelných surovin. Prosazovat ekologicky šetrné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech života společnosti. Zvyšovat podíl třídění a recyklace odpadů.
25. Prosazovat ekologicky přijatelné formy hospodaření, aktivní roli zemědělců při ochraně krajiny, ochranu a obnovu vodních zdrojů a zemědělského i lesního půdního fondu jako nenahraditelných přírodních zdrojů. Prosazovat státem garantovanou potravinovou bezpečnost.
26. Podporovat investice do dopravy s důrazem na železniční hromadnou a integrovanou dopravu.
27.Podporovat prosazení efektivnějšího zdanění bankovních ústavů bez další zátěže klientů.
28. Iniciovat vytvoření české národní komerční banky nebo české komerční banky, která by pracovala jako banka se státní účastí, bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry.
 
Ochrana národních zájmů
29. Usilovat o změnu současných vztahů a vazeb mezi ČR a EU, o rovnoprávné podmínky pro staré i nové členy Unie.
30. Na půdě EU ve spolupráci se stranami frakcí evropské levice usilovat o omezení evropské byrokracie a posílení demokratického rozhodování mezi členskými státy EU a v rámci Evropské komise.
31. Podporovat úsilí ke sjednocování postupu levicových sil na evropském kontinentě k prosazování společenských změn socialistického charakteru.
32. Usilovat o stažení českých vojenských kontingentů z míst, které nemají vztah k naší obraně a nejsou ani v zájmu OSN. Prosazovat pozastavení účasti ČR ve vojenské složce NATO.
 
IV. Prohloubení práce KSČM v občanském sektoru a uvnitř strany
 
a) Úkoly KSČM v občanském sektoru
·          Prohloubit mediální a informační činnost a využít efektivnějších forem působení na občanskou veřejnost.
·          Podporovat odbory, občanská sdružení, demokratické aktivity a iniciativy, zejména projekt Spojenectví práce a solidarity (SPaS).
·          Podstatně zvýšit úsilí za jednotný postup občanských sdružení a iniciativ k obhajobě práv neprivilegovaných vrstev proti systému vykořisťování a bezpracného obohacování. Spojit zkušenosti s novými formami a metodami práce.
·          Ve spolupráci s Koordinačním centrem vlasteneckých organizací a ostatními pokrokovými uskupeními principiálně vystupovat proti válkám, terorismu, fašismu a neofašismu, porušování lidských práv a za mír ve světě.
·          Aktivně, i právními cestami, se bránit proti antikomunismu a obhajovat zákonnost a pokrokovost myšlenky socialismu. Odsuzovat zločinnost současného kapitalismu.
·          Významnější měrou se podílet na občanských iniciativách na podporu životního prostředí a působit na racionálně ekologické myšlení společnosti.
·          Spoluvytvářet materiální, ekonomické i duchovní podmínky pro systematický dialog s mladou generací.
·          Vytvářet podmínky pro upevňování vlastenectví, chránit a podporovat český jazyk a českou kulturu.
·          Podporovat a iniciovat aktivní působení členů KSČM v občanské společnosti.
·          Podporovat všechny snahy o nezávislé zpravodajství a za svobodný internet, zabránit omezování svobodného přístupu k informacím.
 
b) Hlavní úkoly v oblasti vnitřního života strany
·        Zabezpečit rozvoj straně blízkých informačních kanálů, včetně tisku a internetu tak, aby vysvětloval politiku strany a levicové pohledy co nejširšímu okruhu čtenářů;
·        promyslet a zavést co nejúčelnější systém práce stranických organizací od centra po ZO a stranické důvěrníky;
·        trvale věnovat zvýšenou péči práci mezi mládeží;
·        prohloubit spolupráci se zastupiteli zvolenými na našich kandidátkách, a to i formou pravidelných školení, připravovat pro ně potřebné odborné materiály, s jejich pomocí rozšiřovat odborné zázemí strany a využívat a popularizovat jejich zkušenosti. Více využívat práci odborných skupin, zadávat jim přímo úkoly, jež budou mít návaznost na práci strany či na jednání v zastupitelských sborech od obcí až po parlament;
·        věnovat zvýšenou péči kandidátům do všech typů voleb a nepředřazovat „historickou“ zásluhovost, ale osobní schopnost, znalost zájmů a potřeb občanů v místech, perspektivnost, zastoupení mladých lidí a žen. V souladu s tím přehodnotit současný systém primárních voleb a systém zavést i mezi sympatizanty strany;
·        zajistit promyšlený systém práce s novými členy strany.
 
V. Dlouhodobý cíl KSČM – sociálně spravedlivá společnost
 
Naším dlouhodobým cílem, pro který vytváříme plněním nejbližších úkolů předpoklady, je vybudování spravedlivějšího společenského řádu – socialismu, kde lidé budou odměňováni podle práce, a vše se bude dít ve prospěch společnosti. Majetek nebude rozhodujícím kritériem pro společenské zařazení. Svět za více než sto šedesát let, které uplynuly od vize Marxe, Engelse a těch, kteří je následovali, od V. I. Lenina až po současné představitele komunistického hnutí, se sice změnil, komunismus a jeho první fáze – socialismus je však stále aktuálním a humánním cílem lidstva. Jen se bude lišit od představ z 19. století. To se týká i cest k němu. Proto sjezd schvaluje uspořádání samostatné teoretické konference, jež by umožnila pokračovat v procesu tvorby zásadních materiálů o možné cestě k socialismu a připravit dokument Socialismus jako východisko současné společnosti. Studie, jež dosud na toto téma byly vypracovány, se stanou podkladovými materiály pro přípravu dokumentů. Na vytváření těchto materiálů by se měly, podle potřeb a zájmu, podílet i spřátelené komunistické a další radikálně levicové strany. KSČM si nečiní nárok vypracovat všeobecně platný dokument, ale je toho názoru, že ona československá cesta k socialismu, jež byla proklamována v prvních poválečných letech, byla uskutečnitelná a je možné na některé z jejích prvků navázat.
Předpokladem je vypracování analýzy vývoje u nás, a bude-li to možné, i v zemích, které v poválečném období šly socialistickou cestou, zvláště pak analýzy chyb a nedostatků, které způsobily pád prvního pokusu o socialismus v Evropě.
Zmíněná konference by se měla konat v mezidobí VIII. a IX. sjezdu, aby již IX. sjezd z ní mohl vycházet. K tomu účelu sjezd ukládá vytvořit odbornou skupinu, jež okamžitě začne shromažďovat dokumenty, připravovat analýzy a teoretické studie, jež by se staly základem pro jednání konference. Ukládá zároveň vedení strany, aby tento záměr projednalo i se spolupracujícími levicovými stranami v zahraničí.